जिन् मथुय् खँ

जिन् मथुय् खँ
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”
बुय् ठाँइः भिनपा –२ द्वाल्खा,
च्वङ ठाँइः गोनपा –५ जोरपाटी

भाषा छिजि दोखुसेङ् खेउँ,
गुने बान् कुँ बुयन् हायङ् मखे,
गुने मान् प्याटालान् बुयङ् मखे,
यउसेनुङ लाई जिर,
यलेङ् लार्स जिर,
उ थउ भाषालान् न्हुन्हार्न,
लास्चाइमल्गु हात्त ?

ख्वाल सुलिमल्गु हात्त,
द्वाल्खामी हङन् हरिलौ,
थउ सय सेइँलौ,
मसय् खँ सकेइलौ,
भाषा छिजि दोखुसेङ् खेउँ,
उ त राजनीतिकरण मयरिलौ,
पृथकीकरण मकेंइँलौ,
छिजि द्वाल्खा हङन् हतगु,
तर टुटी छिरिउरी हात्त,
थिमान् ज्ये यत्न,
मेबुये न्हिपु स्यारिउरी हात्त ?

गु ज्येखँन् थउ ठाइँ बाँलत हर्स,
गुङ् ज्येखँन् छिजि नाम जार्स,
लाहाकु लाहा तैलौ,
बाहाकु बाहा तैलौ,
आमु वा कम्युनिस्ट क,
आमुवा काँग्रेसये मीः क,
ए आपेन वा जुजू पार्टी क,
उ भेदभाव हात्त ?

भाषा दोखुसेङ खेङ्ले,
भाषाकु राजनीति हात्त,
थउत उ चा देपान् टेक्काकेउ मा तं,
आमु मा वा राप्रपा हरिउरी,
थउ त आखर ज्ञान बीउ बा तं,
ए बा वा छिजि पार्टीये मीः मखे हरिउरि,
उ नीति बाँलकु मजुइमल्गु,
स्वन वा स्वन तु खेउँले,

स्वन नाप राजनीति हात्त ?
मुल लोँ नाप राजनीति हात्त ?
द्येउये पूजा नाप कूटनीति हात्त ?

गुनुङ गुने नाप नाप जुर्नसिन्,
गुनेङ खँ न्येङन् लिखन लिङार्नसिन्,
हातिङ उपलब्ध जुयन् थौ ठाँइ बाँलर्स,
नाम जायउ हङन् थुकेइमल,
हतिइथि खँ थेयङ हङन् सिकेइमल,
हाकुचान् हातिङ् ज्ये यत्न,
त्वायौचा चिलेन् उइँरी,
धनचान् हातिङ हार्स,
मनचान् ख्वाल हाककेइरी,
यिनागु तरिकान् गिथि थात उयङ ?

थउ ठाँइ व भाषा दोखुसेङ् खेउँले,
यउसेनुङ् बाँलस्केइत स्वइमल,
थउ ठाँईये बारेकु बाँलकु च्वइमल,
मदउपिस्त दकेइत ग्वाहार बिमल,
थउ जुकुन् म्वारिमल हङ खँ त्वार्तैमल,
खँ जुकुन् ड्वाकके लायन् मजि उकु,
नुगरुङ् ड्वाकके केइँ फकेइमल,
लिखन च्वङन् चूलान् केङन्,
चुला बिर्स दुला तु ल्वाक्सुयन्,
दउ पे टुटीकु जुकुन् भ्वाक्पुयन्,
गुल्प थात यइ फयउ छिजि ?
गुल्प नाम जायउ छिजि ?

थिपा लाहान् जुकुन् मारी मपुलले,
थिपा लाहान् ताली ठ्यारी मफगुले,
यिनागुु खँ मथुय् ख्वन्न,
मीःपे खँ तु म्वथुर्गी जिन् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!