नुगर थियन् स्वर्न !

नुगर थियन् स्वर्न !
बिके श्रेष्ठ “पासा“

ढ्याबा कुस्त दयन् जुकुन् हाती ज्ये,
लुँ वह टन्न फियन् केंङन् हाती ज्ये,
लाहाये खिति स्वयन् ड्वाक्कु मखे,
टुटी पिइयर्स ढ्याबान् स्वाकु मखे ।

म्वग्रकु चल्ति हात्त यउ हङन् सिदर्स,
थउ दुःख त ख्वार्लुङान् बेस्न न्यिदर्स,
गर्छि फाइँफूइँ केङन् हाती ल्याखाः,
सिङन्ली कोइँ फउ मखे थउ मीखा ।

जि वा ड्वाक्कु देशकु च्वनगी हङन्,
जन छेँ वा शहरये दात्तिकु दमु हङन्,
ड्वाक्सुकायन् हात्त लिङाइरीले उकु,
ढ्याबान् खोँमङकेउ जेउ क्वाकु पुकु ।

मदउ पिसिन् नये जा केँ बुत्केइतु मल,
मि छ्वकेर्न लाहा छेउरी पुत्केइतु मल,
पाल्का चुत्के स्वाँरा वलीकु बु तु खेउँ,
या छ्व काँकर बुँकु बुयन् यउ तु खेउँ,

ड्वाक्कु ठाइँकु च्वङन् लुँ वा मनउ जेउ,
बुँ स्वाँरालान् नये चीज थउ तु माया जेउ,
यिनागु खँ नुगर दुपान् तयन् च्वन्स जिउ,
आलेतुका द्येउ नं बाँलकु आशिक बिउ ।

चीचा मी पे नुगरकुङ् ही वा हेँगौ तु खेउँ,
ड्वाकुमीपे ही दुपान हीरा वा मदौ खेउँ,
नुगरस्यात्के गुन्तङ् हातिङ् खँ महरिलौ,
दोखुसे नाप बाँलकु तुङ् व्यहोरा यरिलौ ।

बुय् ठाइँः भीनपा, २, द्वाल्खा,
च्वङ ठाइँःगोनपा, ५, येँ जोरपाटी ।
२०७७/१०/२४

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!