Search

ओगउ करवुलकु भिटामिन ए, बी व सी, तउल घट्यातै, मधुमेह रोगय मफउपिस्त फाईदा

ओगउ करवुलकु भिटामिन ए, बी व सी, तउल घट्यातै, मधुमेह रोगय मफउपिस्त फाईदा

बाँपीझ्याला, एजेन्सी । खोगउ मौसमकु ओगउ करवुल नईरीय मज्जातु मेवु जुर । उ नर्ङ गुली स्वाद दमु स्वास्थ्य लागिन् आम्लीतु फाईदा जुउ खँ सिदत ययन चोन । वय नाप नापङ थि थि पोषक तत्वपिसिन् भरई जुयन चोन । उकु भिटामिन ए, भिटामिन बी वान, भिटामिन बी सिक्स, भिटामिन के नाप लतै ।


ओगउ करवुल भिटामिनय पावरहाउस हङ खँ सिदत ययन चोन । भारतय डाईटिसियन निधि पाण्डे ओगउ करवुल आले करवुलकु क्यालोरी गत्केङ ओल्तेचा जुउ व फाइबर, प्रोटिन, म्यागनिज, आइरन व फोलेटय मात्रा अत्यधिक दउ सिदत ययन चोन ।

ओगउ करवुलय च्यागुर फाईदा :

तउल घट्यारीत प्रभावकारी :
तउल घट्यारी म्वाल्गुपिस्त ओगउ करवुल गत्केङ प्रभावकारी मानेतई । फाइबर व प्रोटिनन भरपुर जुउ कारणन् यत्ङ उ तर्ङ गत्के व्यलाटुल्ले प्यार म्वावा । उन तउन ड्वामककेईतङ ग्वाहार यतै ।

नगुरय रोग त टायन तरै :
ओगउ करवुलन उच्च रक्तचापय समस्यात दिकेरै । उन शरिरय बाँमलकु कोलेस्ट्रोल तङ कोत कारै । आमजुयलागिन् उ रक्तचापत जुकुन मोजुयन नगुर तङ बाँलकु यतै ।

पच्यारीय लागिन् बाँलकु :
ओगउ करवुलकु फाइबरय मात्रा गत्के नाप्लतै । उन छिजि पाँचन क्रिया त बाँलस्के व चुस्त तईय लागिन् ग्वाहार यतै । ओगउ करवुल नर्ङ शरिरकु बाँलकु व्याक्टे«रियाय विकास जुर । गुने कारणन् यत्ङ आँतिन बाँलस्के ज्य यतै । ओगउ करवुल नर्ङ प्याटा बाँलकु व यचउ जुर । खि फारीताक्कु कब्जियत मोजु ।

मधुमेहय मफउपिस्त बाँलकु जुर :
ओगउ करवुलकु ग्लाइसेमिक इन्डेक्स वल्तेचा जुर गुनान ब्लड सुगर त नियन्त्रण यतै । ओगउ करवुलकु नापलकु प्रोटिन व फाइबरनङ ब्लड सुगर बढई जुई मविउ । उकु भिटामिन ए, बी, सी व के ङ नापलतै । गुनानरी मधुमेहय रोगय खतरा त कम यतै ।

कोशय लागिन आवश्यक :
बलियो कोसय लागिन् भिटामिन के गत्केङ आवश्यक दमु । भिटामिन के न शरिरय आष्टियोपोरोसिसय समस्या त जोग्यातै । मोङ थिगुर कप ओगउ करवुल भिटामिन के वान य आरडिए दमु । उ री बलियो दकेईय लागिन् ओसिई दमु ।

छेउरीय लागिन् बाँलकु :
ओगउ करवुलकु नापलकु भिटामिन सिन् शरीरकु कोलेजन दकेरै । आमुन छेउरीय दाग धब्बा हटई जुयन ओन आले यचउङ जुर ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!