Search

मिसामीङ् मीः तु खेङ !

मिसामीङ् मीः तु खेङ !
कल्पना श्रेष्ठ
बुय् ठाईँ, भिमेश्वर नपा द्वाल्खा,
छेँ, लाजिम्पाट येँ ।

नुगर दोखुसेङ थिगुर तु खेङ,
ही दोखुसेङ हेंगौ तु खेङ्,
गत्के कुस्त धन दउपे लुँरङ्ग माया,
हातीङ मदउपे हीः हाकौ माया,
आन्थितु मीःपे खँ लाई मल्न,
वन्सामी जुकुन् मीः मखे,
मिसामीङ् मी तु खेङ्,
वन्सामी पे मिखान् स्वर्न,
मिसामी पेन् मेथय् काँठाबरी बार्फहिन्,
छेँ दुपानये कलपुर्जा तारहिन्,
हात्त निर्न माचाउ वन्सामी पिसिन्,
कैमु जुये हक केँइम्वालेन्,
दउ मदउ मसिहिन्,
जिउ मजिउ मथुहिन्,
फउ मफउ माचाहिन्,
डोन्नन् नसि डिँटोल्के,
पिर्नन् नसि बुयन् यउटोल्के,
मिसामी तु घोटै जुइमल्गु,
मिसामी तु खटै जुइमल्गु,
उ ड्वाकु संसारकु ब्याला हिलिदोन्जु,
मेबु ठाईँये मिसामीपेन् गिबी थेन्जु,
नेम्लाकु टुटी लेइदोन्जु,
हवाईजहाज ब्वकेइदोन्जु,
ग्रह उपग्रह थेइँदोन्जु,
उ लोकये समाज हर्स,
गुनुङ नाप मिसामीन् न्वनहाइमजी,
गुनेङ नाप लिङाइ मजी,
बाँलकु वास्ती पुङन् जुइमजी,
वन्सामीन् यउताङ् यरिजिउ हँ,
यलेङ वन्सङ् जिउ हँ,
यउता नर्सङ तोन्सङ इज्जत दमु हँ,
मिसामी तरि दोखुताकु तारन् टिमल्गु,
उ गिनागु समाज ?
छेँय सिरिखुरी ज्ये यत्,
भाँडा सिल्, बोँ पुत्,
वास्ती हिउ, मारी छुत्,
अझङ् वन्सामीये हप्कीधप्की,
मिसामी तरी भिंके बाँलस्केइ माल ?
बुथुर, फर वली जुकुन् संसार ?
अझङ् गाउँ बस्ती दुन्दु,
मिसामीपेन् लिखन्तु खोइँदमु,
अझङ् गुली ज्येकु शोषित जु दमु,
वन्सामीये खटनकु,
निन्मा तिताजुये वचनकु,
ईरिपिरिये घुर्की न्येङन्,
ख्वयन् च्वङ्गु यक्कु दमु,
आखर ब्वइँत मुल प्वंगु दमु,
आउ सुम्मके च्वँइरी मखे,
थउ नुगर त क्वाटकेइ मल,
मिसामीनुं राज्य स्वंकेई मल,
लाहाकु लाहा तयन्,
बाहाकु बाहा तयन्,
उ समाजकु छ्यालेन् तये रुढीबादी,
क्वत त्यालेन् छोइमल,
बामलकु ऐन कानुन त क्वचल्केइ मल,
हात्त हर्स,
मिसामीङ् मीः तु खेङ् ।

Written by 

Related posts

One thought on “मिसामीङ् मीः तु खेङ !

 1. गणेश कुमारश्रेष्ठ

  खेउ मैजु कल्पना खेउ
  मिसामिङ मि तु खेउ
  छिजि समाजकु
  वाम्सामि मिसामि दात्तिकु
  विभेद ढाेकतु दमु
  थाै कत्नलान
  कलमचलाङन
  घत्के घत्के मिसामिपई
  सर त वाेति विर्गु
  था‌ै य चिय खँन नुगर थिर्जु
  उथियाङनतु च्वयन चाेईसिन
  थाै विचार त थाैे मनय खाँ त
  दखुय हाखेन पाेन्केई छाेईसिन
  वाम्सामि मिसामि निस्मउ मदके
  चलैमाेजु सृष्टि निसमउ मदके

Leave a Comment

error: Content is protected !!