निजा

निजा


मिसु श्रेष्ठ
थनु अफिस ए मेसकु निजा नइमन्त, न्हिछ ि ज्यन फुर्सद उङ मदर झन मन मन न खँ लायन होटल य चुका ए मेच कु चोङन् टेबुल य मेनु पल्ट्यारि लतै ।


हाति नइ ? झन् प्याटा बेस्न वाङन् चोन मःम चाउमिन, नेवारी निजासेट, समोसा ??? झन
“हाति हाई ताता थेत ?” वेटर न हङ तायन् झसङ्ग …जुर ।
ए ओहो ! ङागुर घडी जुइ दोन्जु, छेँकु मुचा पिसिन् हाति नर्हिन् हाति मनर्हिन् ? झन् थउ त तुङ् ङेन्जु ।
ए किज, समोसा ङागुर, जेरी ङागुर प्वारचियन विउले जन्त !
ढ्याबा तिरेङन् निजा लाम्जाकु थोङन् स्कुटि हाँकेरि ताकु मुलन् थि खँ मेथेकेरै ( “छेँय किस्ता, रासन, मुचापे फिस, वासर, हतिइथि खर्च ओहो ! हातियङन् ढ्याबान् तोकेइरी ?”


कोरोनान् कइमु ए व्यवसायङ् थप्प यत्चु, निजाकु गत्के खर्च यत्कि रा गिथि ? छेँ ओङन् निजा दके नकेइ दर्स, आ..थोजु तलब यउ खुनु …”


कय मिचन् बराबर निस् ब्ब ल्याङन् रस्तायन् निजा नइ लगै जुय खोङन् थउतङ् हङन् थिगुर थिगुर गत्के हाय खँ हरि तुङ् मायार ।


बुथुरकु ओङन् हाकौ चिया व बजि हायन् यर्ङ मुचापिसिन् लाम्जा छामेङन् हतइन्(“ माँ थेय गुल्लि ढ्यावा दम हारा ? पिज्जा, मःम, बर्गर, चिकेन रोष्ट नियनि निजा नरगु ज्यउ हारा ?”

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!