Search

निलगीय मुर्याकु बाँलकु यचउ क्षमा पुखुर – ताल सोर उईंत मखेरा ?

निलगीय मुर्याकु बाँलकु यचउ क्षमा पुखुर – ताल सोर उईंत मखेरा ?

बाँपीझ्याला, मुस्ताङ । थावि पहाडी व हिमालपे वस्ती हर्सङ मुस्ताङ नेपालय पर्यटकिय ठाँई मध्य थिगुर नामजाउकु ठाँईकु लत । हिमाल, हिमाली जनजिविका, लाङटा डाँडा, यचउ खोपेन आले दोखुनु मनत्याकु सोन, विरवापिसिन् यत्ङ देश दुपानाय, पिपानाय पाउँनापिस्त मुस्ताङ छिङन चोङ खोइदमु ।

तर लिवी ओन्गु गुगुर लान्नसी मुस्ताङ उर वङ्गुपेन लान् टायन जुयन चोन्गु खोईदमु । हात्त हर्स कोविड १९ य संक्रमण सरई जुयउ हङन सरकारन यङ आले टिय लकडाउन यत्न उ क्षेत्र जुकुन मखे नेपालय गत्के क्षेत्र ईनागुतु जुयन चोन्गु खोईदमु । ईथि लिखन लङन चोन्गु ठाँई मध्य उङ थिगुर खेङ ।

ज्य खँ परई जुयन मुस्ताङ ओङ्गुपिसिन् हर्स अगाई मोजुटुल्ले सोई खोङन चोनहिन् । मुस्ताङ गुली हिमाल आले हिमाली वस्तीपे दातिकु नामजाउ खोईदमु । आम्लीतु बाँलकु उकु पुखुर (ताल) पेनुङ दमु । उकु दउ पुखुर (ताल) मध्य क्षमा पुखुर (ताल) गत्के नाम जाउ व मनत्याकु मध्यकु दोखुनु सोयन हाखने लकु खोईदमु ।
निलगीरी हिमालय पुल लकु उ पुखुर (ताल) कु मुस्ताङ थेन्गुपेन भरसक उईतु म्वालहिन् । घरपझोङ गाउँपालिकाय वडा ल्याखाः ५ कु लकु पुखुर (ताल) कैशाङ क्याम्प जुयन उईमल । थपेन थेई मफर्सङ आकुय किपापेन सोयन जुर्सङ चित्त बुझ्यारीत रा हङन थिगुर निस्गुर किपापेनुङ थपेलागिन् ब्वयन तरगु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!