Search

मि त सुखन मखे दुःखन मुल केनै

मि त सुखन मखे दुःखन मुल केनै

हिरा माया थामी
मित सुखन मखे दुःखन मुल केनई दुःखन सही मुल केनई । चिचा परिवारय कान्छि मिच साधारण परिवारय कान्छी मिच, साधारण परिवारकु जन्मैजुर । परिवारकु ताता, दाईपेन मा बा दम । साधारण परिवारकु जुयन ज्यउ सुनी बल्निय आर्जनन परिवार चलैजुयन चोन । मेलपात हो न्हिछिय कमाइलान थिजो वास्ती हो थि छाक नइत गत । समय वितई जुयन ओन आम्तु घडीन सानीय परिवारकु विभत्स घटना घट्याङन विरै । सानीय बा अज्ञात रोगय कारणन सित ।


ढ्यावा हो अशिक्षाय कारणन चिचा बा परिवारत याकरचा त्वार्त वन । बा सित्न सानी नक खु दँ जुकुन जु । बा हो माय कमाईलान हुर्केजु सानीय परिवार विचलित जुर । बिचरा मुचा सानीन् हाती सियौ । दोखुसेनुङ हकु हँ बिचरा धने सिकु जुयन चोन आउ मुचापे बिचल्ली जुर सोउले कान्छि मिचवा चिचातु जुयन चोन । विचरा सानीत हाती थाहा जुयउले थिपेटा नै दर्स गत । ईथि परिवारय मुल मि मदेन्लि परिवारकु निरास छायइजुर ।


जीवन आन्थितु मासात्के वितई जुर । सानीय दाइङ चिचातु जुयलागिन् सानीय मात वेस्न पिर परैजुर । आन्थिनुङ रसैजु मिखाकु खोवि बुयन लिङाउजु । ज्यकु निस्माना कम्यारीत हो मिचकयय प्याटा लहित माय मनतु आमागु थौ निस्फवाका नयन मुचापे प्याटा खाकेउजु । घडी ईथितु बितैजुयन ओङन चोङ्गुजु । सानीय दाजु हो ताताङ ड्वाकयन सानीङ छेँ व्यवहार थुयन यर ।


चिचार्न आम्त दुःख हाती हङन थाहा मदौ तर आउ ल्यास्मिसा जुर, आमे दाई हो ताता शिक्षित तु जु हातहर्स माउरीन् बोन्केर्जु । गुल्प सानी ड्वाकर आम्त बाय कमी महसुस जुर । मेव्सिन बा हङ तार्स थिगुर क्वाराङकु वङन खोउजु । आमुन थौ बोइत मेवे छेँकु ज्य टुल्के यत्हिनु् । अनुशासन हो श्वाविमानी जुयलागीन् दोखुसेनुङ विश्वास यकुजु । सानी चिचानसीतु चञ्चले जुर्सङ ज्य री पाको यकु जु । स्कुल जिवनकु दुःख कष्ट यर्स बाँलकुतु फल नाप लत्चु ।


आम हो आमे ताता थिगुरतु कक्षाकु ब्वङ्गुजु आले निस्मङ पास जु । ईथितु सानीय परिवारकु दोखुनु ड्वाकयन ओन आले दोखुसेतङ ज्य यरित कत्छीन । सानीय परिवारकु नै हो फिय समस्या कमजुयन ओन । सानीय मा बातिचा कडा जुयलागिन् आमे परिवार दोखुनु ज्यकु निपुण जुउजु । गाउँकु बुय लागिन सानी शिक्षाकु निपुण तु जुउजु तर पिपानय वातावरणय वारेकु मसिउजु । गुल्प सानीन एस.एल.सी पास यकु जु आमताक्कु सानी १६ दँय जुकुन जु ।


स्कुल जिवनकु सानीन् मज्जान् न्हिपेन वित्यात्चु । मान् परिवारकु घटैजु घटनाय बारेकु ङेङकेर्न आम्त गत्के दःुख लगैजुर । हरितु मल्न छँेय मुली मदौ छँे हङन् सानीय परिवारत गाउँले हो वरपरय छिमेकी पिस्नङ् हेपेरीहो चेपेरी यकु जु आन्थिनुङ थौतु मेहनतय कारणन यत्न आपेन मेवु सोयन पाउ खोइदउ जु । गसान् सानीय छेँकु अन्न पातुङ बढैजुयन ओन । परिवारय दुजपिस्नङ बाती बाती कमाई यरी थालेत्चु । सानी हो तातानुङ थौ ब्वईत सफल यत्चु ।


जव सानी क्याम्पस ब्वन्द ओन आम्त पिपानय वातावरणनाप घुलमिल जुइत सफल जुर । मेहनत हो परिश्रम यङन क्याम्पस तहङ पास यत्चु । आले मेहनतयङन ज्य यरी थालेत्चु । सानीय परिवार थौतु तरिकान सफल जुयन ओन । आउ सानीय परिवारत दोखुसेनुङ सम्मान यरी थालेत्चु । सानीन् अनुसाशीत हो योग्य जिवन वित्यातै । आन्थिनुङ सानीत यउली दुःख लगै जुर बा दर्स आम्ली दुःख सि माल्गुजु ज्यउ । सानीय बा मफर्नसिन ड्वाकु हो आउय थेनागु खुसी हो शिक्षित जु थेनागु प्रश्नन पिरोलेतै आले आम पश्चाताप यतै । तर उ घटनाकु सानीय हातिङ गल्तितु मदौजु । अन्थिनुङ बोबुय कमी महसुस जुर्न आम्लि पश्चाताप यतै जुकुन आम्लि ।

ब्यलाङ गुली निष्ठुरी जुयनचोन आले ब्यालान मित गिबीलान गिबी थेन्केरै उ छिजी गिवी थुरगु आले ब्यलान् मित खरावुङ दकेरै असलुङ दकेरै । उ खवा सानीय परिवारय जीवन कहानीलान सिर्गु तर मानव मनकु थिगुर न थिगुर दुःख जुयनचोन । आम दुःख हो कमीत पुरा यरीत मफौजुयनचोन, आमकारणन मित बारम्बार दुःख बिरै, आमकारणन आम्ततु पश्चाताप हतै । ईनागुतु लगैजुर सानीय कथालान आले उ सत्यङ खेङ । मित यउली दुख परै जुर्सङ हरेस नै मटे । लगनशिलता हो स्वभीमानी तरिकान यङज्यकु इश्वरनङ लाहा फरै आले जोश हो जागर बढैजुर । लिवी पाल्का हो नाकन नय बाँलकु आनन्द मनन् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!