Search

धोख (टाइफाईड) य मफउन नईमल्गु उ ङागुर नय चिज गुनानरी फाईदा यतै ।

धोख (टाइफाईड) य मफउन नईमल्गु उ ङागुर नय चिज गुनानरी फाईदा यतै ।

धोख (टाईफाईड) साल्मोनेला टाइफि नामय ब्याक्टे«रियान संक्रमण जुर । उ ब्याक्टे«रियान आक्रमण यत्ङ शरिरकु हिय कमि जुई लगई जुर । छिजि प्रतिरोध क्षमता व सेलान बाँलस्के ज्य यरी मफउ । धोख जुर्ङ गत्के ज्वरो यर हर्स गुल्म त वा पखला लगई जुर । धोख जुउ मफउ त डाक्टन विशेष नईरी य सल्लाह विरै ।


तिपेनः
धोख जुयताक्कु लोखु तोई मायाईरी जुयलागिन् मफउ त डिहाइड्रेशनय समस्या जुई फरई । थपिस्त पखला लगई जुउय समस्याङ जुई फरई । उ खतरालान् बचई जुईत गत्के सोयन गत्के तिपेन तोईमल, न्हिछीकु वल्तेचाकु च्यागिलास लोखु तोन्स बाँलकु । आन्थीतु नरिवलय लोखुन उ रोग त गत्केङ फाईदा यतै ।


कार्बोहाईड्रेत दउ नयचिजः

धोखय को यईताक्कु कार्बोहाईड्रेटयुक्त नय चिजन शरिरकु फाईदा यतै । यद्यपि थपसिन् हाती खँ याद यरी मल हर्स थपसिन् हाती नरगु आमु पच्यारीत ठामकयन थ्व । मोङ आलु, चाकउहि, आले जा न उकु फाईदा विरै ।

किसमिसः
धोखय को लान् राहत नापलरी त किसमिस गत्केङ बाँलकु नय चिज खेउ । वत युनानी वासरय रुपकु सोरई । किसमिसकु सिरे चि तयन आले आम्त तावाकु सियन तर्ङ धोख य कोख कम जुर । गत्के थात को यर्ङ थप्सिन् पेगर ङागर किसमिस त सियन नई फरगु ।

दुग्ध उत्पादनपेन :
धोख जुर्ङ मफउपिसिन् कमजोर जुउ महशुष यतै । उ व्यालाकु शरिरकु तागतय आवश्यकता परई जुर । वत दुग्धजन्य नयचिजपेन फाईदाजनक जुर । शरिर त उर्जा प्रदान यरीय लागिन् थमुन दुधुलान बनई जुउ नयचिज जस्तै दरी, दुधु तोई फरगु । वय नापनापङ खेजङ नाप छ्यारी फरगु ।

गत्के कयालोरी दउ नयचिजः
धोखय को यर्ङ मफउ त थात क्यालोरी दउ नयचिजपेन नईत सल्लाह विरै । धोखय ज्वरो यर्ङ मफउय शरिर कमजोर जुर । आले गसान गसान तउल घटई जुर । ईनागु ताक्कु थावी क्यालोरी दउ नयचिजन शक्ति विईरी ज्य खँ यतै । थमुन केरा, चाकउहि, बदाम व बटर थिनागु नयचिजपेन नई फरगु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!