Search

छिजी द्वाल्खा नेपाल भाषा

छिजी द्वाल्खा नेपाल भाषा

गणेश कुमार श्रेष्ठ–हेटौडा–४ चिल्ड्रेनपार्क (तौथल नेपाल भाषा)

छिजी द्वाल्खा नेपाल भाषाय पेज चल्केउ मि गुन जोउ ?
नाम हाति जोउ थर हाति जोउ गिनागु दमु जोउ ?
यउ मि जुर्सउ थौ माँ भाषाय प्रचार
अले विकासय लागि खटई जुय खाई दमु
गुन जोउले आमु थिपुल ङोसिई मल्गु दमु
थौन ङोसिरगु रा थिपुल जन नाप नाप्लत्के विईगुरा ?
थौत ङोसिई म्वाल्गु मि गुन हङन थौनउ ङोसिईगुरा ?
छिजि भाषा ताईध्वईटान्जु दखुनु खँ लाई त्वारतरिन
थौ भाषा लुमोङ्के मेवै भाषा लाई सईध्वनिन
उथिङ व्यालाकु नक प्रविधिय प्रयोग याङन
दखु तउ थिपुल थौ माँ खँ लाईत सेन्केई टाङन
थिगुर घत्केउ बाँलाकु जे याङन दिर्गु हजुरन
जन मन्कु गुलि खुल्दुलि चलैजुर थौ नाप परिचय मजुरन ।२०७७/०८/१७

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!