Search

भाईटिका व किंजपूजा न्हिछिन मोर्जुसङ ल सोसीन किपा खबर

भाईटिका व किंजपूजा न्हिछिन मोर्जुसङ ल सोसीन किपा खबर


बाँपीझ्याला, येँ । थापरेय किंजपूजा निस्नु ङाकेचोनहिन् । भाईटिकाय नामलान् मेह्ग ङाकेर्हीन हर्स थनु किंजपूजाय नामलान् ङाकेचोनहिन् । छिजि देश नेपालकु ईनागु जुउ सायद ज्योतिष बाबापेन गत्के दयनुङ जुई फरई ।


थिगुर खँ सरकार व नेपालय जि त संस्कृतय ड्वाकु मि हकु पिसिन् व्यालाकु तु दोखुनु खँ पित हाई मल ईथी यर्स नेपाली जनतापेन अलमलई मोजु ज्यउ हङ ईसि थउ विचार दमु ।

आमु जुयलागिन् काल्सीन्नसी ईनागु जनता जुकई जुके पात्रो पित हाई सोयनुङ साईत बाँलस्के सोयन बात्चा घडी म्वाल्वात्के व्यला पितकाईकेईत सरकार व सरकारय ज्योतीषपिस्त नेपाली जनता खेन्नलान् ईसिन ईनाप यतगु ।

उतु व्यलाकु भाईटिका व किंजपूजा थिगुर जुर्सङ किपापेन भिन्न जुयलागिन् थपेलागिन् उ किपापेन ब्वयन तरगु ।

Written by 

Related posts

One thought on “भाईटिका व किंजपूजा न्हिछिन मोर्जुसङ ल सोसीन किपा खबर

  1. गणेश कुमार श्रेष्ठ

    सम्पादक भाजु ,
    ज्वज्वलपा ,
    थाैन पितकाय खाँ जन्तउ नुगरकु थिर्जु ।पात्राे पितकाई व्यालाकुतु जिसिन नेपाल ज्याेतिष पंचाङ्ग निर्णायक परिषदकु च्वगु ढाेक मि पई ध्यानाकर्षण यारित बाँपिझ्याला न पहल कुत यारिमल्न ।थाै पसिन माघ फागुनन तु यिउखाँ पितकाईमल थे लगैजुर ।

Leave a Comment

error: Content is protected !!