Search

नेपाल संवत् त गिथि थुइमल ?

नेपाल संवत् त गिथि थुइमल ?

जि नेवाः थमु नेवाः छिजि नेवाः दोखुनु नेवाः थिगठ जुईलौं ।

डा.आदर्श प्रधान

शंखधर साख्वाः न प्रजापे ऋण जुजुत तिरेङन जनतापिस्त ऋण मुक्त यङ खुशियालीकु नेपाल संवत् चल्याङ हङ ऐतिहासीक खँ दमु । शंखधर साख्वाः हङ नाम इतिहासकु नापलर्सङ साख्वाःय बारेकु गत्के खँय आधिकारीक प्रमाण नापलङ मदनी । शंखधर साख्वाः थिमा साधारण प्रजा जुयलागिन, थिमा साधारण प्रजाय नामलान देशय संवत् चलैजुईरी अचम्मय खँ खेङ । तर यउता जुर्सङ शंखधर साख्वाः न आमताकु ड्वाकु ज्य यङ खँ ईतिहातस न केङन तरै उ जुयलागिन् थिम्ह साधारण व्यक्ती जुर्सङ उ न यङ ज्य खँय भरकु शंखधर साख्वाः त थनु राष्ट्रन विभूती घोषित यरी धोङ अवस्था दमु ।

नेवार पिसिन गत्के ब्याला हाखेन नसी नेपाल संवत्त राष्ट्रिय संवत्य रुपकु मान्यता सरकारन बिमल हङन माग पेश यङन चोङ्गुजु । सरकारन माग त बोङन संखधर साख्वात राष्ट्रिय बिभूति घोषणा यत्चु आले नेपाल संवत्त राष्ट्रिय संवत्य रुपकु मान्यताङ बिर्जु ।
नेपाली पिसिन बिक्रम संवत् तुङ मुल संवत् खेङ आले नेपाल संवत्री नेवारपे संवत् बारफरहिन । उ गलत खेङ उ खँ छिजि दोखुनु नेवार जाती सुत्ता नेपालीपिस्न थुई मल वय नाप नापङ बास्तवकु नेपाल संवत तुङ नेपालीय राष्ट्रिय संवत्हङ खँय बारेकु नेवाः समुदाय पिसिनुङ दोखुनुङ जाति पिस्त थुकेइमल थनुय मुल आवश्यकता दमु । राज्यनुङ नेपाल संवत्य बारेकु जनता पिस्त थुकेई मल्गु आवश्यकता दमु । आउ चल्याङन चोङ बिक्रम संवत् भारतय जुज चन्द्रगुप्त बिक्रमादित्यय नामलान तय खेङ । नेपाल संवत् थउ देशय नामलान तय संवत् खेङ । बिक्रम संवत हट्याङन नेपाल संवत् तई दर्स नेपाल गुङ देशय दास मखे स्वतन्त्र, स्वावलम्वी देश हङन म्वारी फरगु ।

राष्ट्रिय विभूती शंखधर साख्वाः

नेपालकु गत्के थि थि थरीय जातिपेन दम । आम जाति पिस्त जन्मैर्जुङ नसी सिरी टुल्केय कर्म यत्ङ नेपाल संवत्य गत्के छ्यालेन तयन ययन चोन । छिजी नेपाली पिसिन पस्ताउ, मचा त जानकें, ब्याहा, सित्ङ दोखुनुङ कर्म ब्यवहारकु नेपाल संवत्य छ्याले खोईदमु । आन्थि जुयलागिन नेपाल संवत् नेवारपे जुकुन संवत् मखे दोखुनुङ नेपालीपे संवत् खेङ हङ खँ गुनानुङ लुङम्वोन्केई मजी । आउ टुल्के बिश्वकु चलैजु निस्गुर संवत् चन्द्रमानक हो सूर्यमानक संवत् कुङ गत्के समस्या दम । चन्द्रमानकय आधारकु दकेय नेपाल संवत् कुङ गत्के समस्या दम । प्रत्येक सोगुर दँकु झिमसोगुर महिना जुइरी उ संवत्य ड्वाँकु समस्या खेङ । उ खँन छिजी धर्म, समाजय परम्परात वा हातिङ असर मयत तर थनुकेसीय बैज्ञानिक युगकु बिश्वनाप नजिक जुइत नेपाल संवत्य प्रयोगकुङ गत्के गृहकार्य यरिमल्गु खोइदम । बिश्वनाप छिजी हाखेन उइत बिश्वन मानेङ ईश्वी संवत् (ई.सं.) तङ छिजीन प्रयोग यरीतुङ मल । बिक्रम संवत् सोयनुङ नेपाल संवत् हो इश्वी संवत् त सन्तुलन यङन छ्याली मल । नेपालय धर्म परम्परा त नेपाल संवत्य छ्याल्स कत्छिन हर्स बिश्वय ज्य खँ पेन यरित ई.सं. त छ्याली आले वाई फर्गु हर्स छिजीन आउ टुल्के सोगुर संवत् मान्यरी मल्गु झन्झटलाननुङ सदाङ मुक्त जुई फरगु ।

नेपाल संवत्त दोखुनुङ नेपालीन राष्ट्रिय संवत्य रुपकु मानेङन गिथी वाईकु हाईरी हङ खँय विषयकु ब्यापक छलफल आबश्यक खोइदम । ज्योतिष बिधानकुङ नेपाल संवत्य गत्के वाय् जुयलागिन ज्योतिषपे नापङ बाँलस्के परार्मश काइमल्गु खोइदम । दाँछिन थिपुल नेपाल संवत् जिन्दावाद हङन नारा, ज्य खँ जुकुन मेयङन वत आधिकारीक रुपकु मान्यताय लागिन पहल यरीमल । उ खँय लागिन नेवाः दाजुकिंज त जुकुन मखे दोखुनुङ नेपाली पिस्त दुनुगर नसी इनाप यतगी, थपिस्त नेपाल संवत्य ११४१ य व्यालाकु बाँलकु थोजु हङनुङ भिङ्गु टोनगी ।

द्वाल्खाकु नेपाल संवत् गिथि मन्यातै
शंखधर साख्वाःय नेतृत्वकु हिल्के यय नेपाल संवत् थन नेपालय दोखुनुङ ठाँईकु मन्यातहिन् । नेपाल संवतय बारेकु द्वाल्खामी पिसिन लगभग झिमथिद हाखेन नसी तुङ सियन ययन चोनहिन् । आमताक्कु नेपाल संवत्य बारेकुु खँ ताय दर्सङ महत्वय बारेकु थुउ मी मदउजु । नेपाल संवत्य बारेकु चेतना बिईत तिलिन्चो परिवार हङ संस्थान् कुठा दुपान चोङन ज्यखँ यकुजु । नेपाल संवत्य बारेकु द्वाल्खाकु ज्यखँ चल्केउ तिलिन्चो परिवारत शुभाय हरितुङ मल । झिद तेक तिलिन्चो परिवारन ज्यखँ यरिध्वोन्के झिगुर तेक संस्थापेन मिलैजुयन बनैजु अभयपुर संघ संस्था समन्वय नामय संस्थान ने.सं. ११२८ टुल्के म्ह पूजाय न्हिकु ड्वाकु ज्यखँ यङन यउजु, हर्स नाग नसी लितङ तिलिन्चो परिवारन ज्यखँ यङन चोन ।

पाखलतीलान बाजाक ठ्याङन शुरु यङन ¥याली भीमेश्वर नगरपालीका वडा नंं २, ३, ४ आउय भीमेश्वर नगरपालीका २ उयन श्यामसुन्दर देउ हाखेन थेङन ज्यखँ चल्केरै । आम ज्यखँकु नेपाल संवत्य महत्वय बिषयकु भाषन, छलफलपेन यतहिन् । थापरे कोरोना माहामारीन यत्ङ ज्यखँ जुई मफर्जु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!