ओप्तेचा चिय खँ !!

ओप्तेचा चिय खँ !!
बाल कृष्ण श्रेष्ठ “अभयपुरे पासा”
भिमेश्वर नपा–२, द्वाल्खा, थनुकेसी जोरपाटी, येँ ।

नाकन् कें नयन् नयन् ड्वाकु जुर्गु छिजी,
फाकनय लप्तीकु लोखु तोङन् यर्गु छिजी,
च्वाकन् काँठान् कुके घाँस लउपेन् छिजी,
तुर्कन् कें नाप सोत्जा नउपेन् खेउँ छिजी,
थनु लोककु नाम जाके चोङ दमु छिजी,
अजम्बरी चोला मखे सिङन् उईंमल निच्छी,
राक, डाहा यरिमटे येईं मद हातिङ छिजीन्,
दर्खा झोरकु दस्कन म्वालेन् नयन् च्वँगु छिजी,
वर्खा, खोङौ हातिङ महङन् मिलैजुपे छिजी,
गुन गिथी गिबि थेन्जु हङन् च्वँई मल्गु मद,
दोखुनुङ थात थथेङ आले बाँलकु खोइ थद,
मुकन म्वालेन् ख्वालेन हायन् नउपेन छिजी,
थउ टुटीकु तुङ् डोङन् च्वँइं फउ खेङ छिजी,
नस्कन् थें यँचके तु मेबे हाखेन् च्वँइलौ ना
मेबे हाखेन् थिगुर जुयन् हाखेन उईंलौ ना,
दउपिस्त ब्वाक्पुयन् मदउ त ख्यारी मटेना,
दउ मदउ थउ तु हङन् लाहा ज्वङन् स्वइलौ ना,
झीपु चुला थें जुइलौ, मीखान् बाँलस्के क्वइंलौ,
छिजी थउ द्वाल्खा त स्वर्ग थें तु तैलौ ना !

Written by 

Related posts

One thought on “ओप्तेचा चिय खँ !!

  1. गणेश कुमार श्रेष्ठ

    बाेन्गी बिके पासा थाैन च्वय चियखाँ
    गुली बाँलास्केे टियदमु दखुँ पुरानखाँ
    झलझल्ति लुँउअनयर मुचाब्यालान नसियखाँ
    उथितु याङन च्वयन च्वईसिन नुगर थिके ना ।

Leave a Comment

error: Content is protected !!