Search

महनी गिथी ङाके चोनगु ?

महनी गिथी ङाके चोनगु ?

दोखुनु सोयन हाखेन महनी नखतय व्यालाकु थपेन दोखुसेत त बाँलकु थोजु हङन दुपान नुरन्नसी भिङ्गु टोनगु ।


थापरेय महनी नाह्ग नाह्गय सोयन बाच्ता पाएन चोन । फट्टुले छेँ पिपान थउ जहानपे छेँ मोईरी । नाह्ग नाह्गथे थउ जहानपे छेँ छेँकु टिका फर उईत बाँलकु जुयउ मखे, आमुजुयलागिन् परिवार दुपान जुकुन सिमित जुयन चोङन थउ छेँ दुपान जुकुन टिका फयन, आशिक कायन महनी ङाकेईरी सल्लाह जुयन चोन । स्वास्थ्य तु दोखुनु सोयन ड्वाकु धन खेङ । हावि लिवि यउली ल्वाङन लिङन चोन्सङ छिजि ड्वाकु नखत महनी ङाकेईरी व्यलाकु ल्वारी ख्यारी यरी मटे । मिलई जुयन चोई मल, जन थापरे कोविड १९ य संक्रमणय कारणन् जनतापिसिन् गत्केङ दुःख चायन चोनहिन् । यउ लो मद खर्च जुउ जुकुन लो चलेन चोन । ईनागु दोखुनु खँपिस्त थुयन थापरे नाप चोङन महनी मज्जान छेँ दुपानतु चोङन ङाकेईलो हङन् ईनाप यतगु ।

थापरेय महनीकु लुओन्गु हाती खँ जुयउ ?


थापरेय महनीकु मस्ती थिखाके टिका ल्याएउरी लुओङ्गु जुर । नस्पुटीकु गत्के जमरा छुई मदउ । महनीय मुल पक्ष हङ ङिलिरीउरी, खुसी चाईरी, टायन टायन चोङ्गु थउ जहान परिवारपेन नापलरीउरी मन मिलईजु थउ जहान परिवारपे लाहालान् आशिक काईरी खेङ । उ दोखुनु खँपेन थापरे लु जुकुन लुओन्गु जुर ।

जिन्दगीकु दोखुनु सोयन गत्के लुओन्केई मल्गु महनी लुओन्के चोनगु रा ?


चिचा जुर्ङ गुपाले महनी यर, मन न नसी न्हुलु वास्ती ङ्यारीउरी डुक डुकी जुउजु । आउथे मन परई जुईहो ङ्याहे ङ्यारी हङ थिनागु स्थिती मदउजु । जन नापङ उ नाप ट्वाकस्याकु गत्केङ खँपेन दमु । ईथितु छिजि दोखुसे नाप ईनागु खँपेन ट्वाकस्याङन चोन ।

महनीय दोखुनु सोयन गत्के महत्वपूर्ण खँ हाती खेङ ?


असत्य मखेउन यउली कुचिरी गाडेर्सङ लिखन सत्ययतु त्याङन त्वारतरई । मखेउ य देपान खेउ त्यात । नवदुर्गा मा य गुनुय पूजा, ध्यान, तपस्यान न्हुलु वास्ती, साकु नईरी, बटीमा बोकेईरी थिनागु खँपेन आले थउ सोयन ड्वाकु मानेरी मल्गुपे लाहालान् आशिक काईरी दोखुनु सोयन ड्वाकु खँ खेङ । उ व्यलाकु छिजी जहान परिवारपे नाप यउली ल्वाङन मन टपज्याङन चोन्सङ नाप ज्याङन टिका फई मल्गु खोनगी । पोट थे दुपानरी फुस्रो पिपान री फुर्ति यरी मटे हङ सल्लाह विरगु । उ खेउ तर खायउ जुई फरई न्हिछी वा सिरीतु मल उ जुयलागिन् चाडपर्व ङाकेईरी व्यलाकु नाप ज्याङन ङाकेईलो ल ।

महनीकु ङ्यारीउरी बानी गुली दमु ?


मेवु व्यला यउली वास्ती ङ्यार्सङ महनीय व्यलाकु वास्ती ङ्यात्ङ मज्जा जुर । तर थापरेय महनीकु न्हुलु वास्ती ङ्यारीउरी छाँट खोई मद । लित वास्ती ङ्यारी मन्त हङन मफउ जुईत आन्थी यरी मटे वास्ती ङ्यारी सोयन नाप महनी ङाकेईरी खँ ड्वाकु खेङ । जुईत वा महनीय ब्व हङन देश पिदेशलान् थउ जहान, साङत पासापिसिन् ढ्यावा विसाई फरई आमु ढ्यावा खर्च यरी मदयउ हङन कोन पुके चोईत । ईथी यरी मटे । कोविड १९ य संक्रमण वात्चा कोत ययन्ली मलकु ओङन थउ हङ हङ थिनागु वास्ती ङ्यारीय लागिन् सल्लाह विरगु ।

महनीय बाँलकु बाँमलकु पक्ष हाती खेङ ?


बाँलकु पक्षकु टायन टायन चोङ्गु नातागुता, परिवारपे नाप नापलरीउरी, आत्मीयतातु महनीय बाँलकु पक्ष खेङ । ग्यालिन स्वाङन सोनुटुल्ले कुठालान् पित मायायन एैराक तोङन चोईरी, चुरोट तोईरी सुलेन सुलेन सलीउरी, जुवातास मेथईरी, माबाल्गु स्वाङ केई म्वालीरीउरी बाँमलकु पक्ष खेङ ।

महनी ङाकेईरी चलन पाएन ओङन चोङ्गु थिनागु लगई जुर ?


समयथे गुलिङ खँपेन हिलेन ओङन चोन । तर सकारात्मक रुपन हिली मल । आधुनिकताय नामकु महनीय महत्व त छिजि गुनानुङ लुङ मोओन्केई मजि । ग्यालिन स्वाङन सोनुटुल्ले कुठालान् पित मायायन एैराक तोङन चोईरी, चुरोट तोईरी, जुवातास मेथईरी थिनागु माबाल्गु स्वाङ केई म्वालीरीउरी जुकुन महनी मखे उ सोयन ड्वाकु खँ थउ जहान परिवारपेन नाप लरीउरी खेङ ।

महनीय व्यलाकु नईतोईकु वास्ता मफिएन गत्केथे मिपिपेन मफउ जुउ सिईतु दमु वयलागिन् हातिङ सल्लाह व सुझाव दमुरा ?


थउ शरिर न पच्यारी मफय नय चिजपेन दनगु । थउ मज्जा यरीताक्कु मेविस्त दुःख विईरी ज्य खँ यरी मटे आन्थितु मेविस्त दुःख लगई जुउ ज्य खँ यरी मटे ।

चिचा जुर्ङसिनय महनी गुलीटुल्ले याद यङन तरगु ?


मुचा व्यलाताक्कु अवोधपन, दक्षिणा नापलरीउरी आशकु, न्हुलु वास्ती फिई ताक्कुय आनन्द, साङतपासापे नाप ग्वारमुङन पिङ जुय खँ, बटिमा ब्वकेय खँ थिनागु आमताक्कुय खँ लुँओन्केर्ङ अझङ वा मज्जा यर । अझङ जन्त गुल्प गुल्प लितङ मुचा जुई दुर्स जिउ हङ थिनागु जुर । तर सायद बालपनकु ताङ्ग गत्के खँपेन गत्केङ याद यर । गुन्त गुल्पनुङ लुङमोन्केई मफगु ।

महनीय व्यलाकु सदाङ याद यउ खँपेन हाती ?


मेवु मेवु व्यलाकु आन्थितु खेङ । उ व्यलाकु टिका ल्याङन थउ जहान परिवार न गु आशिक विरई आमु गत्केङ महत्वपूर्ण दमु । जन्त चिचा ताक्कु थउ परिवारन विय आशिक दउजु “म्ये हलगी हङन लिङाउन गत्केङ बाँलकु ज्य खँपेन यङन सन्तान दरसन्तानपिसिन् डाँडाकाडाँ घेरई थयत हङ आषिक विउजु तर गत्के सन्तान दर्स थनुकेसी गत्के दुःख जुउजु । उ व्यलाथे आषिक विईरी ज्य खँ जुउजु हङन चित्त बुज्यारी मल ज्यउ ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!