Search

छिजी गणेश देउपेन्

छिजी गणेश देउपेन्

अमरकुमार प्रधान

द्वाल्खा गणेश

स्वस्थानी बाखन् थे (अनुसार) देवी पार्वतीन थौं जीउ चिकन्न मालिस यत्ङ ग्वारमुङ खितिलान् थिमा मुचा दर्केजु । गुन्तङ दुत एइ दबिउ हङन् उ मुचा त लुखाकु तयन् पार्वतीन् एकान्तकु मोर लुर वन् । महादेव यएन् दुत उइ हत्ङ आम् छेर डेङन स्याङन दुत वन । पार्वतीन् आम ख सिएनी गत्केङ बिलाप यरी लगै जुर । महादेवन आम मुचाए छेर भस्म यङ लागिन थउ नन्दी भृङ्गी गनपिस्त थिगुर जनावरय बाँलकु छेर हाएन यान् हङन र्छोजु । गन पिसिन् म्वालेन वन्ङ थिमा त्वायौं किसी नाप्लत्चु । आम छेर ट्वाकस्याङन आम मुचा त जीवन र्बिजु । आम मुचा गणेश नामन नाम जार महादेब हो पार्वतीए कए हङन दोखुसेन मानेत्हिन् ।

लिबी गंगाए कय कुमार महादेबए तु अंशलान जन्मैजुय लागिन् महादेबए तु कए जुर । थिपुल महादेबन गणेश हो कुमार निस्मातङ नाप तयन् पृथ्वी उयन या हङन छोर्जु । कुमार जीर हङन मयुर गयन् वन । ड्वाकु जीउ गणेश थौं वाहन छु नाप चोङन गिथि यङन पृथ्वी उइ हङन पीर कायन् चोन । बाहन छुन थौ बा मा हङ पृथ्वी सोएन ड्वाकु खेङ । बा मा त भक्तिपूर्वक उर्स पृथ्वी उए बराबर जुर हङन खँ सेन्जु । गणेशन पार्वती हो महादेब चोङ ठाँइकु ओङन भक्तिभावन उयननी महादेब खुसी जुयन वरदान बिर्जु–आउनन्सी यउता पूजाकु छन्त हाखेन पूजा मजुके सिद्ध मजु । लिवि कुमार थेन्द यर । आम्तङ गणेश लि पूजा यरीमल्गु चलन महादेवन दर्केजु ।

द्वाल्खाकु गणेश देउए ठाँइ राइती थाबी गणेश ट्वालकु दौं गणेश मन्दिर खेङ । उकु आकार सहित गणेश खोइ मद । हाखेन ख्वाल दउ गणेश तर्ङ बिध्न बाधा पित यय लागिन आम मूर्ति त उल्टा लत्के ठुङन तय दम हङ खँ लारहिन । गणेश ओ सिकेउरी लुन् जलप बिए लिउरीय वप्तेचा मूर्ति थाबी तोरणकु दम । पस्ताउ दुन्दु गणेश पूजा उकुतु यतहिन् । गणेश भाकल यङ पूजा उकुतु जुर ।
जी पाजुए छेँ ट्वाल्चाकु चोङ ताक्कु (वि.सं २०२४ साल) लाङा सफा यत्ङ थिगुर ब्वाकसुङन चोङ्गु लुङा पुल्र्केङ गणेश देउय मूर्ति खोइ दत । थिगुर विगरङ आम नाप चोङ्गु । आम्त आकु त पूजा यङकु लिबी ड्वाकलुङ्गा ट्वालकु दउ कलधारा वती देपान उ मूर्ति यङन तरहिन् । लिबी आकुलान तु तान ।

नाम चलैजु देउ भीमसेन देउकु हर्स भैरव मन्दिर सोएन हाखेन वप्तेचा गणेश मूर्ति स्वाङ खोइदम । उकु पूजा यङन मेबु देउपेन् पूजा शुरु जुर । दुपान भीमसेन देउकुरी कुन्तीए मूर्ति सोएन हाखेन लुन् जलप बिए ल्यूरीए गणेश देउ टीकालक्ष्मी श्रेष्ठन हायन् दकै बिए खेङ ।
भीमेश्वर लि त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरकु जीर्णोद्धार यङन लि आम देक्वार मन्दिरए लुखा जौं खउकु जीर्णोद्धार समितिय दुज छ्यान्जे भाजु कृष्णप्रसाद मास्के हो दुज केदारमान सिंहन गणेश व कुमारय लुङ्गा रुप छायन तय दम् । दुङ्गलय नाश्वर देउकु जौं खेन्न गणेशए बाँलकु कुदेङ मूर्ति दम् । पिपा लाहा दउ नाग छेरन थाबी दउ उ मूर्तिकु नाश्वर पूजा यत्ङ हाखेन पूजा यरिमल ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!