Search

थिगुर नुगर माय् !

थिगुर नुगर माय् !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”
थनकेसि, बौद्ध जोरपाटी, येँ


हाखेन वह थें चहक दउ हिमाल गौरीशंकरय् मुड्याकु च्वँगु आमु ठाईं, गु ठाइँ त द्वाल्खा हङन दोखुसेनुङ सिरै, आमु तु ठाईँकु च्वँगु साक्षात् देउ भिमसेनय् लाङा, फरकु सोमा कये व निस्मा मिच मुचा त उ धर्तीकु बुयन् थौ त माय् दर्जाकु ल्वाप्ठोङन् च्वँगु माँँ थनुकेसि आमु तु लाङा फरकु थिका कठिय् भरकु म्वाङन् च्वन । थनुकेसि आमु मा मिखान् ङाईदक्कु डाँडा, पााखा त स्वयन्, तामाकोसी बगैजुथें नुगरकु दोखुनुङ खँ चुकेयन् पश्चिम खेन्न स्वयन् थिमुठी सास त थाके च्वङन् च्वन । कय् मिच ड्वाकयउ ड्वाकु मि जुयउ, आले थौतं स्वयउ हङ थिगुर आश लहीयन् ख्यलेङ मखेलेङ हाती ज्य नापलतै आमु ज्य यङन्, गिबि हतै आँकु थेङन् मुचापिस्त ड्वाककेउ माँँ थनकेसि आमुतु बथर पार्सि व पुटुदउ लँगीकु तु थौ सास ट्वाप्चियन् म्वाङन् च्वन ।

कय् व मिच त आखर ब्वङ्केई लागिन्, बजि टुन्द वङन जिररा, सोतु क्यालेन बियन् जिररा, घाँस कार वङन् जिररा, चथिललान् सिं हायन् बियन् जिररा थौ म्वगरन् फय् व मन्न चाय् दोखुनुङ ज्य यङन कय् मिच त ड्वाकके तउ माँँ थनु कय् मिच दोखुनुङ थौ थौ ठाँईकु थेङ्केउ माँ अझङ मेबे तु सा, चिला ज्वयन् च्वन, अझङ थिप्वाका निजाकु मुथुसि न्यिल्के च्वङन् च्वन । आमु माय् नाम खेङ स्वन लक्ष्मी ।

स्वन लक्ष्मी त थौ नापय् थौ थिति थें गुनानुङ डोमा, गुनानुङ मल्नी, गुनानुङ, काकी, ताता, निनीय् नातान् न्वन्हार्न दुपानन् नसि खुशी चायन् च्वन ।

थौ गच्छे थे कय मिचपिस्त हङ थें ब्वङ्केई मफयन् वप्तेचा दँकु तु पिदेशकु जागिर नै त छोईमले लागिन् नुगर स्यार्सङ भाग्यन् लाहा फयन् बियन् रा गिथि खेङ कय सोमान् थौतु मेहनत न येँ देशकु ड्वाकु ब्वङ कुठीलान् थौ त मल्गु जति ब्वङन् ली ड्वाकु ड्वाकुतु ज्य खँ कु लगैजुय् तार्न स्वन लक्ष्मी त उली खुशी जुर कि थप्चुयन् तय् जा क्वउ टुल्के लुम्वङन वन ।

मिच निस्मारी ब्वङ कुठीकु थात टुल्के ब्वँई ईच्छा दके दकेङ थौ थौ खुशीन् कैमुके वङ लागिन् स्वन लक्ष्मीय् नुगर मस्याकु वा मखे, आन्थिनुङ् थौ व्यवस्था यरि मफर्सङ मिच पिसिन्तु मुल लियन वङ कु चित्त ड्वाकके च्वङन च्वन ।

स्वन लक्ष्मीय् कैमु उ देशय् जन आन्दोलनकु परैजुयन् तान, थौ सय् फय् दोखुनुङ ठाईंकु म्वाल्नसिनु नाप्मलङन्ली लुम्ववन्केईत बाध्य जुर । मुचापेन् चीचातिनी जुय् लागिन् हतिइथि हरिलाई मफर्जु ।
देशकु दोखुनुङ व्यवस्था हिल्केइ मफट्टुले गरीबपे बाँलकु म्वजु हङ सैद्धान्तिक मुलकु लिङार्सङ बल्नी बल्नी ऐराग त्वङन् लिङाय् कारण न हतिइथि च्वँगु थौपिसिनुङ आमु मी ताङ्गुकु आम्लिसटुल्के चासो मबिर्हिन्, गुनानुङ सरकार खेन्नलान् स्यात्चु जेउ हत्हिन्, गुनानुङ विपक्षी पार्टीन् खोदुन्दु वाङन् छोर्जुजेउ हत्हिन्, अझ गुनानुङ ऐराक तोङन् येँ देश दुपान तु तान हत्हिन् ।

उ स्वार्थन् जुकुन् ट्वाप्चियन् तय् समाज न स्वन लक्ष्मीय ख्वयन् च्वँगु नुगर त थुकेइ त मतलब मतर्हिन्, न आमे मिखालान् हाउ ख्वबि तु हुयन् बिर्हिन् ।
आउ कये मिचपे ख्वाल स्वयन् जुर्सङ कैमु मदउ पीडा त ट्वाप्चियन् च्वन्नसिनुङ स्वन लक्ष्मीय नुगरकु निभार त्वयउ थिनागु लगैमजुर । हात्त हर्स सोमा कयनुुङ आमु ड्वाकु येँ देशुकु ड्वाकु ड्वाकु छें डोङन् नामजाउ जागीर नयन् च्वन्नङ मा त हायन् लही त छन व जन हङन् दाजुकिंज नाप हलिमल्गु अवस्था पितयउ जिन । इथि हात्त जुर जेउ हङन थुकेइ म्वाल्न सोमा कयनुङ “जन जुकुन् माँ मखे छनङ माँ खेङ ले” हङन ल्वाङ खँ स्वनलक्ष्मीय नस्पुटीकु थेन्जु ।


माँय लागिन् वा जिमा कय दर्सङ ममता व स्नेह हङ थिगुर तु खेङ, आमु तु दुधुय लाम्टा सोमानुङ तोङ खेङ, आमतु लाहाय ल्वाका सोमानुङ नय् खेङ । आन्थिनुङ थौ माँ त लही त हात्त ल्वारिमल्गु हङ पिपानय् मिपे खँ दर्सङ स्वनलक्ष्मी थिपुल येँ देशकु ययन् सोमा कयतङ हाखेन तयन् “जन लागिन् छिपेन् ल्वारीख्यारी माबाल, जन लाहा टुटीन् फट्टुले, मीखान् ख्वईं दट्टुले जि थौ तु म्वारी फरगी, बरु छिपेन् मल्वाङन् मख्याङन मिलैजुयन् च्वन्, ईरीमुचापे खँ न्येङन् गुनेङ नुगर दास्यात्केमिन्, केहेंपेन नाप्लत यर्न नइ म्वखन् यरजेउ हङन नुगरकु डोटोमिन्, यउता जुर्सङ म्यासमुचा हङ थौ बुय ठाईंय् श्री सम्पत्ति खेङ, इरीमुचापेनुङ आपे बामाये मिच खेङ् छिपे जय थ्वजु, यल्पनु निभार त्वउथें त्वयन् च्वन्, जन लागिन् हातिङ बाँमलकु मछिंगु चाई माबाल हङन् थौ तु छेँ द्वाल्खा पुलेन् वन ।
२०७७/०६/२२

मल्टिमिडिया ग्यालरी

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCrfKpAHWbiEIg0uksaq5iKw&layout=gallery[/embedyt]

Written by 

Related posts

Leave a Comment