Search

गौरीशंकर-मेलुङसे हिमाल व च्छोरोल्पा च्वापा पुखुर

गौरीशंकर-मेलुङसे हिमाल व च्छोरोल्पा च्वापा पुखुर
द्वाल्खा शहरय पृष्ठभूमीको गौरीशंकर हिमाल

गौरीशंकर हिमालः
द्वाल्खा जिल्लाय उत्तर क्षेत्रकु लकु रोल्वालिङ पर्वतय श्रृखलापेन मध्यय् टाहागउ टाकुरा गौरीशंकर हिमाल खेङ । उ हिमाल नेपाल अधिराज्यय नामजाउ पर्वत श्रृखलामध्य थिगुर लत । नेपालय प्रमाणीक घडिय ल्याखा उ हिमाललान् निर्धारण यङन तरै । निस्गुर ब्वकु फटईजु उ चुचुराय थिगुर ब्वत “गौरा” हो मेवुत “पर्वत” हर्सङ निस्गुरय नाम नाप ट्वाकस्याङन्ली जुउ गौरीशंकरय नामलान्तु उ चुचुराय नामजाउ खोईदमु । ७ दोल १ शर ३४ मितर आले २३ दोल ४ शर हो ४० फिटय टाहागउटुल्ले उ हिमाल फईलई जुयन च्वङ्गु खोईदमु । भगवान शंकरन् मत्र्यलोककु थौउ दोखुनु लिलापेन दोन्केन्ली हिमालकु वङन थौत अमरशिलाकु हिले (परिणत) ठाँई जुयलागिन् आम्त लुवन्के उ चुचुराय नाम गौरीशंकर हिमाल जुर हङ किम्वदन्ती दउ खोई दमु । ईनागु विश्वास दयलागिन् उ शिखरय ड्वाकु महत्व दयलागिन् स्थानिय वासिन्दापिसिन् पूजा यतहिन् । ईथी गत्केङ धार्मिक आस्थालान् नामजाय लागिन् उ हिमालकु सरकारन् गुन्तङ गई मवियन तरै । रोल्वालिङ पर्वतय श्रृखला कोतखेन्न रोल्वालिङ उपत्यका ना, बेदिङ हो निमारे यङन सोगुर बस्ती दउ खोई दमु ।

मेलुङसे हिमालः
द्वाल्खा जिल्लाय रोल्वालिङ हिमालपेन मध्यय् दोखुनु सोयन टाहागउ टाकुराय नामलान् नामजाउ चुचुराय नाम खेङ मेलुङसे हिमाल । ७ दोल ८ शर हो ३४ मितर थात उ टाकुराय चुचो च्वङ्गु खोईदमु । गौरीशंकर हिमाल सोयन बात्चा पाउ खोईदउ उ हिमालय तलकु टुल्ले १२ गुर ला टुल्लेङ च्वापान् ट्वापचियन तय खोई दमु । उ टाकुरात भोटेकोशी खोन् रोल्वालिङ हिमाललान् ट्वाकठयन तय खोईदमु ।

मेलुङसे हिमाल

च्छो–रोल्पा च्वापापुखुर (हिमताल) :
नेपाल अधिराज्य दुपान लकु च्वापापुखर मध्य दोखुनु सोयन ड्वाकु च्वापापुखुर द्वाल्खा जिल्ला दुपान लकु च्छो–रोल्पा च्वापापुखुर खेङ । उ पुखुर रोल्वालिङ उपत्यकाय उत्तर–पूर्व खेन्न टाहागउ खोईदमु । वय थातखेन्नय ब्व (भाग) च्वापा खो (हिमनदी) न् घेरेङन् तरै । उकु
(Rinpinshar glacier) हो (Trakarding Drolambao glacier) नामय निस्गुर च्वापाखो दमु हर्स उपत्यकाय दक्षिणखेन्न गौरीशंकर हिमश्रृंखला सुत्ता गत्केङ हिमश्रृंखला ट्वाकस्याङन च्वन । गौरीशंकर हो मेलुङसे हिमाल उ श्रृंखलाय टाहागउ हिमाल खेङ । वय पश्चिम उत्तर खेन्नय सिमानाकु खम्बुर डण्डा, पश्चिम थालुङ श्रृंखलालान् चुकयैकु गो पूर्वखेन्न वङन च्वन । द्वाल्खा जिल्लाय टाहागउ हिमाली उपत्यका रोल्वालिङकु लकु उ च्वापापुखुर समुन्द्र सतहलान् ४ दोल ५ शर हो ८० मितर थात, १०० शर ३५ मितर गर, ५०० मितर चौडाई हो ३ किलोमितर टाहागउकु फईलई जुयन च्वङ्गु खोईदमु ।

च्छो–रोल्पा च्वापापुखुर (हिमताल)


उ च्वापापुखुर (हिमताल) ४० दँन्नसी ५० दँ हाखेन उत्पत्ति जुउ जुई फरई हङ बैज्ञानिक आले विशेषज्ञपे थौ खँ दउ खोईदमु । तर स्थानिय बुढापाका आले बासिन्दापे खँ थे उ च्वापापुखुर सर्छि दँ सोयन पुरान खेङ हङ भनाई दमु । हिमालय कोवि च्वापा ईङन बनई जुउ उ पुखुर प्राकृतिक सौन्दर्य हिसावन् सोर्ङ गत्केङ बाँलकु खोईदमु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!