Search

कृषि बाली तथा पशुपंक्षी बीमा

कृषि बाली तथा पशुपंक्षी बीमा

क. पशु धन बीमा
ख. पन्छी बीमा
ग. बाली बीमा
घ. माछा बीमा

कृषि बाली तथा पशुपंछी बीमाले कृषकहरुलाई आफ्नो व्यवसायमा विभिन्न कारणबाट हुने क्षतिको समयमा आर्थिक राहत प्रदान गर्दछ । यस अन्तर्गत निम्न बमोजिमका बीमाहरु गर्न सकिन्छ ।

अमित जोशी
बरिष्ठ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक

क. पशुधन बीमा

बीमाका विषय वस्तु :
यस अन्तर्गत दुध, मासु, ब्रिडिङ्ग पशुश्रम, ऊन आदिका लागि पालिने पशु गाई, गोरु, भैसी, राँगो, साँडे, चौरी, याक, भेडा, बाख्रा, खसी, बोका, बंगुरहरुको बीमा गरिन्छ । बीमालेखमा समावेश जोखिमहरु र दाबी भुक्तानीको सीमा :पशुमा लाग्ने विभिन्न किसिमको रोगहरु, दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोप आदि जस्ता जोखिमहरुको कारणबाट मृत्यु वा पूर्ण रुपमा अशक्त भएमा निम्न बमोजिम दाबी भुक्तानीको सीमा रहेको छ ।
१. मृत्यु भएमा बीमाङ्कको ९०%
२. पूर्ण स्थायी अशक्त भएमा बीमाङ्कको ५०%
बीमाका लागि अधिकतम बीमाङ्क रकम र उमेर ।
(उल्लेख मुल्य वा वास्तविक मुल्य जुन कम हुन्छ सोही अनुसार बीमाङ्क रकम कायम गरिनेछ) ।

बीमा शुल्क :
बीमा शुल्क दर ५% बिमाङ्क रकम (पशुको मूल्य) मा लाग्ने छ सो सँग टिकट दस्तुर रु.५ का साथै मूल्य अभिवृद्धि कर(मु.अ.क) १३% समेत जोडेर बीमा शुल्क प्रति वर्ष तिर्नु पर्नेछ । उक्त बीमा शुल्कको २५% मात्र बीमितले तिर्नुपर्नेछ र बांकी नेपाल सरकारको अनुदानबाट व्यहोर्ने छ ।

बीमा दावी नलाग्ने अवस्था :
१. हराएमा वा चोरी भएमा ।
२. निर्धारित अवधि भित्र दावी प्रक्रिया शुरु नगरेमा ।
३. बीमा शुल्क नबुझाएको अवस्थामा र नवीकरण गनुपर्ने बीमालेख समाप्त भएको ७ दिन भित्र नवीकरण नगरेमा ।
४. सङ्केत पट्टा मृत पशुधनको शरिरमा नभेटिएमा ।
५. सङ्केत पट्टा कुनै कारण विशेषले हराएमा सोको जानकारी तत्काल बीमक वा तोकिएको संस्थालाई नगराएमा ।
६. चरन, स्वास्थ्य उपचार र प्रजनन प्रयोजनको लागि मात्र गोठ देखि ५ किलो मिटर भन्दा वढीको दुरीमा दुर्घटना भएमा ।
७. जुन प्रयोजनको लागि ल्याएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा ।
८. विक्री गरि स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा ।
९. झुुट्टा विवरण दिई बीमा गरेको भएमा ।

बीमा गर्न चाहिने कागजातहरु :
पशुधनको बीमा गराउन बीमितले कम्पनीबाट उपलब्ध बीमा प्रस्ताव फारम पूर्ण रुपले भरी बीमा गराउने पशुहरुको विवरण खोल्नु पर्ने छ । साथै पशुधन बीमा स्वास्थ्य विवरणमा सम्बन्धित पशु चिकित्सक÷प्रविधिक द्वारा प्रमाणित पशुको स्वास्थ्य विवरणहरु भराएको हुनुपर्छ ।

दावी गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु:
बीमा गरिएका पशुधनको मृत्यु वा पूर्ण अशक्त भएको ३ दिन भित्र बीमकलाई सुचित गर्नुपर्ने छ । १५ दिन भित्र सक्कल बीमालेख, पूर्णरुपले भरेको दावी फारम, पशुधनको मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र, पशु प्रविधिक÷चिकित्सकको प्रमाणित पत्र, कम्तिमा २ जना संधियारको सर्जमिन मुचुल्का र पशुधनमा लगाएको सङ्केत पट्टा पेश गर्नुपर्ने छ ।

अन्य :
सङ्केत पट्टा पशु चिकित्सक/ प्रविधिकबाट लगाउनुपर्ने छ ।
क्रमशः…….

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!