बुढ्या बजै

बुढ्या बजै
अधिवक्ता, प्रवीण प्रधान
द्वाल्खा, आउ सुनारगाउँ येँ

चपकु विथरिन खुयन तय दाउजु । बच्छी बेस्न त्वाकौ । बच्छी वासरय सिसिकु सिरकय बथर पल्ट तयन दकेय मटिचिकनय इतार पिलीपिली च्याङन च्वङ्गु । बेस्न त्वाकौ चप खेन्न इरीन जा छुयन चोङ्गु हर्ष पिलीपिली च्याङन चोङगु ठाइकु निन्मान जा छुयन चोङ्गु जु । इरीय चपकुतु लोखु थेङ्गु, दुदुतय च्याँ तोङ्गु, नस्नुकु नस्नुतु बुथुरकु थोसी बुकु, सोज्जा गुल्पनुङ नइमाल्गु, थोसीय ति नाप जाइजा तु वालेन खिचा त सत्त सत्त विउजु हर्ष निन्माय बुथुरकु सोज्जा जुकुन बुकुजु, थोसी नइत महनी, नखत पियन चोइमल्गु जु, हाकौ चिया, त्वायौ चियाय सट्टा क्वाकु लोखुकु जिरा तयन तोङन चोइ मल्गु जु । थौतु फरलान गुलपुल लाङाकु जुत, त्वापठोङन विउ थिमाङ् मायाउजु । मफयन चोन्ङ वासर हायन विउटुल्के मदयन गुल्नु वा आन्थीङ लासाकु तुलेन चोइमल्गु जु । जुइतवा आमु इरी थौतु कयय मिसा खेङ् आन्थीनुङ थौ कय नाप मोचेङन्नी, थौ साङत हङ कैमु मदयन्नी थौ छे दुपानलानतु वा ग्वानुङ मोसोके चोइमल हर्ष मेबसिन ग्वान सोयउ । थनु केसी हत्ङहत्ङ आमु निम्मा मफयन, मफयन खि चो थिथलोतु जुयन मन्त । ट्वाल समाज दोखुसेत केइत जुर्सङ् कय,इरी खोर्हिन । निन्माय दौमदौ हाविय खँ लुवङ्गे लुवङ्के बाखन लायन, बाखन लायन खोर्हिन । थनु केसी हत्ङ हत्ङङ् आमु इरीय निन्मा मदौ च्याँद गुद दइदोङगु जु । थनु आमुतु इरी निन्माङ् जइदोङ्गु जु । थनु आमुतु इरीन आमुतु लाङाकु चोङन मेबिस्त अर्ति विउजु । “थौ जन्म विउ बा, मा व कर्म विउ कुबा, निन्मा थिगुर तु खेङ । छिजिन बा, मा कुवा, निन्मा त बालस्के चाकर यरीमल, सोईमल, वासरी यरीमल, नकेइ तोन्केइ मल” हङन चोन्ङ आमुतु लाङा चुकाकु चोङन ङेङन चोङ्गु मेबु बुर्या बजै बजैन आमु इरी सुकाउए ख्वाल सोय बो कु थुक्काएन । खप लाहा बोकु टेक कायन, थिसरो सास कायन, मिखाकु खोपि तयन, विस्तारन डोङ्न थौ छे खेन्न वन ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!