Search

ख्वालकु पल्ट (पोतो)

ख्वालकु पल्ट (पोतो)

सौन्दर्य

पल्टत हाकउ तुङ हतै । छेउरीकु मेलानोसाइट्स कोष सक्रिय जुर्स मेलानिन हङ रासायन उत्पादन जुर । उन ख्वालकु पल्ट हारै । पल्ट प्रायः नकु, नास, मस्ती, मुथुसी आले मनिकु खोईदमु । उ सियौ हाकउ आले हाकौ दागय रुपकु खोईदमु । विशेष यङन मिसामीपिस्त पल्टय समस्या खोई दर्सङ ओन्सामीपिस्तङ खोईदमु । मिसामीपिस्त फिमेल सेक्स हर्मोन (ईष्टोजन, कोलेक्ट्रोन हर्मोन) गत्के उत्पादन जुउ जुयलागिन् आपिस्के खोईदमु ।

कारणः

– शरिरकु हर्मोन उत्पादनकु असन्तुलन ।
– परिवार नियोजनय साधन (सुई, चक्की) य प्रयोग ।
– गत्के व्यलाटुल्ले निवार पाईरी ।
– मानसिक तनाव
– निरमदईरी ।
– पिर (चिन्ता)

व्यक्तिय छेउरी त्वायौ, सियौ त्वायौ आले हाकउ दकेईत मेलानोसाईट्स कोषय मुल भूमीका जुर । मेलानोसाइट्सन तु छेउरीय रङ्ग निर्धारण यतै । छेउरीय पिपाना तहकु खोईदउ पल्टत ईपिडिमोलो हो दुपान तहकु दउ पल्ट त डर्मालोटाईप हतै ।
पल्टलान् मुक्ती नापलरीत छेउरीत निवारलान् जोगारी मल । छेउरीय निरन्तर रुपकु सन्सक्रिम दलेर्स निवारलान बचई जुई फरई । निवारलान् छेउरी त जोग्यारी मफर्स उपचारन्लीङ दोहोरो बल्जई जुई फरई । प्याटामारी जुई ताक्कु यउ पल्ट त क्लोआस्मा हतै । प्याटामारी ताक्कु मेलास्मा हर्मोन गत्के उत्पादन जुउ जुयलागिन् पल्ट गत्के यउ खेङ ।

उपचारः

अनुहारय पल्ट हट्यारीत बजारकु ब्लिचिङ एजेन्ट, हाइड्रो क्लिवनन सुत्ता वासर नापलतै । चिकित्सकपे सल्लाहकु इनागु वासरय प्रयोगन पल्ट त लाकेई फरई । पल्ट यउ ठाँईकु बल्ली डिई ताक्कु दलेरीउरी बाँलकु खेङ । छेउरीय पिपाना तहकु यउ पल्टत सोलान नसी खुलाटुल्ले वासर दलेर्स लाई फरई हर्स दुपाना तहकु यउ पल्टत करिव निस्दँ टुल्ले वासर ल्यारी मल । ईथी यर्स लाई फरई ।

सावधानीः

ब्युटिपार्लरकु इलोकोन, वेटनोवेट थिनागु वासय छ्यालेन ग्राहकपिस्त पल्ट हट्यारीउरी ग्यारेन्टी विय खोईदमु । गुलीन वा पल्ट यउ ठाँईकु टेनोवेट थिनागु गत्केङ कडा वासररुङ दलेङ खोईदमु । गुलिन वा इलोकोन, वेटनोवेट थिनागु वासर थि थि क्रिमपेनकु छ्याङन नाम मोचोय बट्टाकु तयन थिगुरय ४ शर ५ शर टाका टुल्लकेङ मिय खोईदमु ।
ख्वालकु पल्ट खोई दर्स वासर पल्टकु इनागु वासर ङ्याङन वाय खोईदमु । करिव निस्लान्नसी सोलाटुल्ले दलेर्स लाउ खोईदमु । दलेरी त्वातयन्ली लितङ पित यउ खोईदमु । ईथी जिन्दगीभर वासर वाई मल्गु जुई फरई । ईथी बेटनोबेट हो इलोकोन थिनागु वासय प्रयोगन छेउरी सालई फरई । आले नकु हेगौ खोईदमु । ख्वालकु अनावश्यक सा बुई फरई । गुलिङ मिसामीपे वा गोस, दाह्ी बुँउ खोईदमु ।
व्युटिपार्लरकु यङ ख्वालय चाई ख्वालय लागिन् बाँलकु जुई फरई । उ छेउरीत टोन यतै । ख्वालकु छेउरी चाउरई जुर्स छिरिउरीत प्राटेक्ट हङ सुई ल्यायतै । प्रायः उ सोङ्गुकिपाकु ज्य यकु कलाकारपिसिन दलेतै । वय मोल २० दोलन्नसी २२ दोलटुल्ले परई जुई फरई ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!