Search

छिजी द्वाल्खा दुपान

छिजी द्वाल्खा दुपान
च्वउः बिके श्रेष्ठ “अभयपुरे पासा “
द्वाल्खा, आउ जोरपाटी, येँ

छिजी द्वाल्खा दुपानय कुल्सिलान् नक्तीनी थात वङ,
लुवन थन्केसि बाँपीझ्यालान् अभयपुर त स्वयन् च्वङ,
कुल्सी पतिलान् तु हाकोङन् लुखा चल्केई त स्वङ,
लुवन थन्केसि माय खँ य साफर बाँपीझ्याला पतिकु ब्वङ ।

चोई टेनगी जिन उ पतिकु हाती हाती छिजी द्वाल्खाकु खोङ,
लुवन थन्केसि द्वाल्खाय् दोखुनु देउ पिस्त स्याउदायन् च्वङ,
खासिँकु फ्या्ल्का लुङन्, काँसिकु वाल्टान् सियन् सुबकु बजि टुङ,
लुवन थन्केसी चा घाँस देपान डिङ, तयन् लुङाय् फुङ ।

खिङल्चाकु ख्वाल सियन् बज्रवतीय लोखु तोङ,
लुवन थन्केसि मुचाताक्कु ईमाखाचा मेथयन् च्वङ,
राईतीकु निलोखु कायन् गणेश देउ स्याउदार वङ,
लुवन थन्केसि द्वाल्खाय् देउनाप भिंगु आसिक फोङ ।

कोत्छें, थाछें, पाल्चुटी, ड्वाक्छे, थिगुरी उयन् च्वङ,
लुवन थन्केसि हाबिचा, चामसलीकु देउसि फोन्द वङ,
लाटा खाएन बुँ स्वाराकु थौ थौ ज्ये यङन च्वङ,
लुवन थन्केसि असारकु या पित नापज्याङन फेर च्वङ ।

स्याँ स्याँ पुन्के सिंहबनलान् थाब्न स्कुल वङ,
लुवन थन्केसि साङतपे नाप बाँलस्के आखर ब्वङ,
वत्चा, छोपती, पेंट्चा दुन्दु दोखुबलेङ लोखु तोङ,
लुवन थन्केसि चम्पुजालान् तामाकोसी खो खोङ ।

काँलर बन व चथिलबनकु कर्वसी, हाकुपाकु, काँठापाङ नर वङ,
लुवन थन्केसि सियौटारा देपान् झिक्रा सिं कार वङ,
साप्याखन् व खरिप्याखन् सोईत हतिईथि ब्वाङन च्वङ,
लुवन थन्केसि ट्वाकलप्याखन् सोईत चछि मडिङन् च्वङ ।
नाकन्, फाकन् तुर्कन् कें दके थौ प्याटा खाके च्वङ,
लुवन थन्केसि दस्कन व मुकन म्वालित झोरकु वङ,
गुन्ला यै व खुसी चायन् राकस दाउरे जुयन च्वङ,
लुवन थन्केसि कुमारी खाकेय् बाँलकु जात्रा खोङ ।

माघकु वसन्त महनीकु मार्सिल भजन यङन् च्वङ,
लुवन थन्केसि पिपान च्वन्सङ फागुय घाटु ब्वङ,
खाँडा स्वईत रासकुल हाखेन दोखुनुङ डोङन च्वङ,
लुवन थन्केसि रासनीय थोटोंकु बुग्देउ सलित ब्वाङ ।

पाखलतीलान् थात थात गयन् त्रिशुलचा स्वर वङ,
लुवन थन्केसि आमु ठाईँकु मन्जुश्रीय टुटी पाराक खोङ,
ट्वाङस्वन, चिमाल, धन्चास्वन हाईत छिजी कालिन्चोक वङ,
लुवन थन्केसि कुरीकु च्वापान् कके मेथयन् च्वङ ।

देउधारा व सहधारा जात्रा छिजिन् द्वाल्खाकु खोङ,
लुवन थन्केसि उ खँपेन गिबिङ मद इतिहासकु ब्वङ,
सय् फय् दोखुनु हत्कि जिन द्वाल्खाकु गुली खोङ,
लुवन्के थनु हतगी जिन् दोखुसेतङ बाँलकु भिंगु टोङन् ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!