सहकारन ट्याक्टर बोठर्जु

सहकारन ट्याक्टर बोठर्जु

हरि श्रेष्ठ, द्वाल्खा
द्वाल्खा (बाँपीझ्याला) सिंहवन कृषि सहकारी संस्था लि. न थउ शेयर दुजपिस्त लाहान ज्वङ ट्याकटर बोठय खँ सिदत ययन चोन । भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ द्वाल्खाकु दउ उ सहकारीन थउ नाप ज्याङन ज्य खँ यङन ययन चोङ्गु सोम्ह शेयर दुजपिस्त पेटोललान् हिल्गु लाहाय (हाते) ट्याक्टर बोठय खेङ । प्रधानमन्त्री आधुनिकरण ज्य खँय कोषलान् आमु ट्याक्टर बोठय खेङ । आन्तिथु प्रदेशखेन्न सोगुर पेटोललान् चलईजु, थिगुर डिजेललान् चलईजु व थिगुर व्रास कटर मेसिन सुत्ता सोगुर काकर ठोय मेसिन बोठई मल्गुकु ट्याक्टररी बोठर्जु हर्स काकर ठोय मेसिनरी आउ मथेङ लागिन् लिवि जुकुन वोठईरी हङ सहकारीय नाय् भाजु महेन्द्र श्रेष्ठन सिके दिरहिन् । सहकारीन् विय आमु ट्याक्टर वडा ल्याखाः २ य नाय् भाजु विराजमान श्रेष्ठन् हस्तान्तरण यङ खँ सिदत हर्स आमु ज्य खँ छ्याञ्जे भाजु हरि श्रेष्ठन् हिल्केय खेङ ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!